venerdì 16 aprile 2010

cinema quiz --------------- cinema quiz ----------------- cinema quiz ---------- cinema quiz ---

quiz cinematografico - indovina il film da un immagine


la risposta esatta si trova qui sotto, è ordinata per ordine cronologico di apparizione nell'' articolo sopra ed è scritta all' incontrario.


1 - worra nekorb
2 - eeL ecurB id airots al nogarD
3 - onatelopaN ocruT nu
4 - ilaminappaihcca ' l arutneV ecA
5 - iam erid iam 700
6 - ycarT kciD
7 - ruH neB
8 - IUN APAR
9 - assemoprp anu è assemorp anu
10 - adifs amitlu 'l regnahffilC